دانش آموز برتر

نمونه سؤال - مقالات- طرح درس- روش تدريس علوم تجربي دوره ي راهنمايي

طرح درس بر مبناي روش TMTD

تدریس­ا­­­­عضای تیم

T.M.T.D 

مشخصات کلی :

نام کتاب : علوم تجربی

موضوع : جانوران بی مهره

هدف کلی :

فراگیران با جانوران بی مهره و طبقه بندی آنها آشنا می شوند

اهداف رفتاری :

1- حیطه شناختی :

? تعداد گروه های جانوران بی مهره را مشخص می کند

? ویژگی های اسفنج ها را بیان می کند

? نمونه هایی از کیسه تنان ساکن دریا را نام ببرید

? نرم تنان را بر اساس نوع صدف طبقه بندی می کند

? مشخصات اسکلت بند پایان را نام ببرید

? ویژگی های خارتنان و دستگاهای بدن آنها را توصیف کنید

? اهمیت وجود سخت پوستان دریایی را توضیح دهید

2- حیطه عاطفی :

? در یادگیری و یاددهی بخش تعیین شده احساس مسئولیت نشان می دهد

? به توضیح درس در گروه با دقت پاسخ می دهد

?  از توجه گروه به توضیح درس او تشکر می کند

? به پرسشهای گروه با علاقه پاسخ می دهد

? در جمع آوری نمونه جانوران بی مهره داوطلب می شود

3- حیطه روانی و حرکتی :

? جعبه ای چوبی برای نگه داری نمونه های جانوران بی مهره می سازد

? چوب های جعبه و طبقه بندی رابا مهارت میخ کوبی می کند

?  نمونه های جمع آوری شده را منظم در جعبه می چیند

روشهای تدریس

روش تدریس فعال ( تدریس به روش (  T.M.T.D)  یادگیری از طریق همیاری به روش تدریس اعضای تیم دانش آموزان کلاس در چهار گروه چهار نفری گروه بندی می شوند و برای هر نفر در گروه خود شماره ای تعیین می گردد ( نفر 1 و نفر 2  ) برای ارزشیابی از این روش سوالاتی کوتاه پاسخ به همراه کلید سوالات از درس طرح می کنیم در نمره گذاری این آزمون عدد 2 نشانه یادگیری کامل عدد 1 نشانه یادگیری ناقص و عدد صفر نشانه عدم یادگیری و شکل در کار است .

وسایل مورد نظر

کتاب ، گچ و تخته ، فیلم آموزش از حیات وحش ، پوستر ، چند نمونه صدف ، ستاره دریایی و قطعه ای اسفنج .

ارزشیابی تشخیصی

سوالاتی از درس گذشته : درباره خصوصیات همه جانوران ـ تقسیم بندی جانوران از روی نوع زیستگاه ، انواع اسکلت و چند مثال برای هر یک ـ وظایف اسکلت داخلی و خارجی

 

 

آماده سازی

خلاصه ای از مطالب درس گذشته ـ میان خاطره ای از تماشای فیلم آکواریم جانوران در جزیره کیش و جانوران بی مهره این آکواریم  نمایش فیلمی کوتاه از زندگی تعدادی بی مهره در طبیعت علاقه و شوق یادگیری در دانش آموزان بیان هدف های درسی برای معرفی ضمن موضوع درس .

فعالیت معلم

1- تعیین موضوع درس و تقسیم مطلب درسی در چنین بخش ( پاراگراف ) هماهنگ و مساوی (با توجه به تعداد نفرات هر گروه ) .

2- عنوان دهی ( تیتر سازی ) برای بخش هایی که عنوان مشخصی ندارند

3- اجرای آزمون ( کوتاه پاسخ ) از کل موضوع درس (انفرادی ـ توضیح اوراق )

4- توزیع کلید (پاسخنامه ) با پاسخ های منطقی به فراگیران جهت تصحیح اوراق آزمون

5- رسم جدول نمره گذاری و ارزیابی از نمرات آزمون ( ثبت نمرات در جدول )

6-  تغییر نمرات و تعیین سطح یادگیری و فردی و تیمی و کمک به دانش آموزان در جهت نقد کار خود .

7- تغییرات در طرح اصلی جهت افزایش کارایی این روش و فعل نمودن بیشتر دانش آموزان .

 

 

 

فعالیت های دانش آموز :

1- مطالعه فردی از بخش تعیین شده برای شماره نفر دیگر در گروه ( نفر 1 فقط مطالعه بخش تعیین شده برای او و.....) به همرا یادداشت برداری .

2- تدریس افراد هم شماره گروهها برای یکدیگر از بخشی که برای آنها تعیین شده بود برای تبادل نظر و رفع اشکالات به همراه یادداشت برداری

3- تدریس هر یک از نفرات گروه (اصلی) بر سایر نفرات گروه خود از بخش مربوط تعیین شده برای او با استفاده از یادداشت ها .

4- خلاصه کردن درس ( نتایج مطالب ) و گروه و پایان تدریس نغرات گروه

5- پاسخ به سوالات آزمون در مورد کل موضوع درس (انفرادی )

6- دریافت کلید سوالات آزمون و تصحیح برگه های آزمون هر نفر و نمره گذاری آزمون به صورت نمرات 2و1و0

7- ثبت نمرات در جدول رسم شده نمزه گذاری و تعیین سطح یادگیری هر نفر در تیم و سطح یادگیری تیمی (با تعیین معدل نمرات فردی و معدل تیم .

8- نقد کار تیم و توجه به جنبه های یادگیری فردی هر نفر یادگیری تیمی

فعالیت های تکمیلی معلم

خلاصه کردن درس بر روی تخته سیاه  ـ نمایش ستاره دریایی ، اسفنج ها و انواع صدف  ـ ارائه واحد کار به دانش آموزان علاقه مند برای جمع آوری نمونه های از بی مهره ها و محل زندگی

 

 

فعالیت های تکمیلی دانش آموز

خلاصه نویسی و یادداشت برداری دانش آموزان تماشای قطعاتی از بی مهره ها که به کلاس آورده شده است .

ارزشیابی تکوینی معلم

پرسش تعدادی سوال شفاهی از درس جدید رسم جدول ارتباط دهی بی مهره با گروهی که جانور متعلق به آن است بر روی تخته .

ارزشیابی تکوینی دانش آموز

پاسخ به سوالات شفاهی از درس جدید تکمیل جدول ارتباط دهی .

جمع بندی و رفع کمبود برنامه های معلم

جمع بندی نکات و مفاهیم مجزا از هم درس و ارتباط دادن آنها با یکدیگر

جمع بندی و رفع کمبود برنامه های دانش آموز

مرور درس به همراه معلم با یادآوری نکات اصلی درس ـ دقت بیشتر در مطالع فردی و توضیح گروهی برای کارایی بیشتر تیم .

تعیین تکلیف

تکمیل جدول (اطلاعات جمع آوری ) طبقه بندی ص 117 ـ انجام مشاهده ص 118 به سوالات آن (گروهی ) ـ پاسخ به سوالات جمع آوری اطلاعات ص 117

 

 

 

 

 

سوالات آزمونهای کوتاه پاسخ در طرح  T.M.T.D از درس جانوران بی مهره

 بعد از پایان تدریس هر یک از اعضای گروه دیگر خود ، آزمونی کوتاه پاسخ از کل موضوع درس به صورت انفرادی (پاسخ فردی ) به عمل می آوریم .

 

1- فراوان ترین گروه جانوران روی زمین چه جانورانی هستند ؟ بی مهره ها

2- سه ویژگی مهم اسفنج ها چیست ؟ وسیله حرکتی ندارند ، همیشه به یک جا چسبیده اند ، شکل معینی ندارند

3- اسکلت مرجان ها از جنس چیست ؟ آهک

4- در بدن کرم ها چه دستگاههایی وجود دارد؟ دستگاههای گوارش ، عصبی ، تولید مثل و دفع کرم ها وجود دارد

5- سه گروه اصلی نرمتنان را نام ببرید ؟ دوکفه ای ها ، سرپایان ، شکم پایان

6- دو علت فراوانی حشرات را بیان کنید ؟ سرعت زیاد تولید مثل ـ خوردن غذاهای مختلف

7- دو نمونه از جانوران بی مهره از گروه خارتنان را نام ببرید ؟ توتیا ـ ستاره دریایی

8- چهار گروه بزرگ بندپایان را نام ببرید ؟  حشرات ـ سخت پوستان ـ عنکبوتی ها ـ هزارپایان

9- هشت پا و لسیه جزء کدام گروه از بی مهره ها هستند ؟ نرم تنان

10- اسکلت بدن بندپایان چگونه است ؟ اسکلت خارجی وسخت است

11- چند نمونه از کیسه تنان ساکن دریا را نام ببرید ؟ عروس دریایی ، شقایق دریایی ، ئیدر ، مرجان

12- دو ویژگی مهم بدن عنکبوتی ها چیست ؟ عنکبوتی ها همگی بدنی دو قسمتی و هشت پا دارند .

جدول ثبت نمرات در طرح T.M.T.D  و تعیین سطح یادگیری فردی و تیمی با توجه به نمرات فردی هر نفر میزان یادگیری و پیشرفت  فهم خود را از کل موضوع درسی می فهمد و با معدل گیری از جمع نمرات فردی میزان یادگیری و فهم تیمی بدست می آید مشخص می شود با استفاده از جدول کار تیم نقد و بررسی می شود هر چه اختلاف جمع نمرات هر نفر با معدل نمرات فردی گروه کمتر باشد ، مهارتهای تدریس و انتقال مطالب آن تیم بیشتر است .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۶/۱۰/۱۳ساعت 17:17  توسط دانش آموز برتر  |