دانش آموز برتر

نمونه سؤال - مقالات- طرح درس- روش تدريس علوم تجربي دوره ي راهنمايي

طرح درس بر مبناي روش TMTD

تدریس­ا­­­­عضای تیم

T.M.T.D 

مشخصات کلی :

نام کتاب : علوم تجربی

موضوع : جانوران بی مهره

هدف کلی :

فراگیران با جانوران بی مهره و طبقه بندی آنها آشنا می شوند

اهداف رفتاری :

1- حیطه شناختی :

? تعداد گروه های جانوران بی مهره را مشخص می کند

? ویژگی های اسفنج ها را بیان می کند

? نمونه هایی از کیسه تنان ساکن دریا را نام ببرید

? نرم تنان را بر اساس نوع صدف طبقه بندی می کند

? مشخصات اسکلت بند پایان را نام ببرید

? ویژگی های خارتنان و دستگاهای بدن آنها را توصیف کنید

? اهمیت وجود سخت پوستان دریایی را توضیح دهید

2- حیطه عاطفی :

? در یادگیری و یاددهی بخش تعیین شده احساس مسئولیت نشان می دهد

? به توضیح درس در گروه با دقت پاسخ می دهد

?  از توجه گروه به توضیح درس او تشکر می کند

? به پرسشهای گروه با علاقه پاسخ می دهد

? در جمع آوری نمونه جانوران بی مهره داوطلب می شود

3- حیطه روانی و حرکتی :

? جعبه ای چوبی برای نگه داری نمونه های جانوران بی مهره می سازد

? چوب های جعبه و طبقه بندی رابا مهارت میخ کوبی می کند

?  نمونه های جمع آوری شده را منظم در جعبه می چیند

روشهای تدریس

روش تدریس فعال ( تدریس به روش (  T.M.T.D)  یادگیری از طریق همیاری به روش تدریس اعضای تیم دانش آموزان کلاس در چهار گروه چهار نفری گروه بندی می شوند و برای هر نفر در گروه خود شماره ای تعیین می گردد ( نفر 1 و نفر 2  ) برای ارزشیابی از این روش سوالاتی کوتاه پاسخ به همراه کلید سوالات از درس طرح می کنیم در نمره گذاری این آزمون عدد 2 نشانه یادگیری کامل عدد 1 نشانه یادگیری ناقص و عدد صفر نشانه عدم یادگیری و شکل در کار است .

وسایل مورد نظر

کتاب ، گچ و تخته ، فیلم آموزش از حیات وحش ، پوستر ، چند نمونه صدف ، ستاره دریایی و قطعه ای اسفنج .

ارزشیابی تشخیصی

سوالاتی از درس گذشته : درباره خصوصیات همه جانوران ـ تقسیم بندی جانوران از روی نوع زیستگاه ، انواع اسکلت و چند مثال برای هر یک ـ وظایف اسکلت داخلی و خارجی

 

 

آماده سازی

خلاصه ای از مطالب درس گذشته ـ میان خاطره ای از تماشای فیلم آکواریم جانوران در جزیره کیش و جانوران بی مهره این آکواریم  نمایش فیلمی کوتاه از زندگی تعدادی بی مهره در طبیعت علاقه و شوق یادگیری در دانش آموزان بیان هدف های درسی برای معرفی ضمن موضوع درس .

فعالیت معلم

1- تعیین موضوع درس و تقسیم مطلب درسی در چنین بخش ( پاراگراف ) هماهنگ و مساوی (با توجه به تعداد نفرات هر گروه ) .

2- عنوان دهی ( تیتر سازی ) برای بخش هایی که عنوان مشخصی ندارند

3- اجرای آزمون ( کوتاه پاسخ ) از کل موضوع درس (انفرادی ـ توضیح اوراق )

4- توزیع کلید (پاسخنامه ) با پاسخ های منطقی به فراگیران جهت تصحیح اوراق آزمون

5- رسم جدول نمره گذاری و ارزیابی از نمرات آزمون ( ثبت نمرات در جدول )

6-  تغییر نمرات و تعیین سطح یادگیری و فردی و تیمی و کمک به دانش آموزان در جهت نقد کار خود .

7- تغییرات در طرح اصلی جهت افزایش کارایی این روش و فعل نمودن بیشتر دانش آموزان .

 

 

 

فعالیت های دانش آموز :

1- مطالعه فردی از بخش تعیین شده برای شماره نفر دیگر در گروه ( نفر 1 فقط مطالعه بخش تعیین شده برای او و.....) به همرا یادداشت برداری .

2- تدریس افراد هم شماره گروهها برای یکدیگر از بخشی که برای آنها تعیین شده بود برای تبادل نظر و رفع اشکالات به همراه یادداشت برداری

3- تدریس هر یک از نفرات گروه (اصلی) بر سایر نفرات گروه خود از بخش مربوط تعیین شده برای او با استفاده از یادداشت ها .

4- خلاصه کردن درس ( نتایج مطالب ) و گروه و پایان تدریس نغرات گروه

5- پاسخ به سوالات آزمون در مورد کل موضوع درس (انفرادی )

6- دریافت کلید سوالات آزمون و تصحیح برگه های آزمون هر نفر و نمره گذاری آزمون به صورت نمرات 2و1و0

7- ثبت نمرات در جدول رسم شده نمزه گذاری و تعیین سطح یادگیری هر نفر در تیم و سطح یادگیری تیمی (با تعیین معدل نمرات فردی و معدل تیم .

8- نقد کار تیم و توجه به جنبه های یادگیری فردی هر نفر یادگیری تیمی

فعالیت های تکمیلی معلم

خلاصه کردن درس بر روی تخته سیاه  ـ نمایش ستاره دریایی ، اسفنج ها و انواع صدف  ـ ارائه واحد کار به دانش آموزان علاقه مند برای جمع آوری نمونه های از بی مهره ها و محل زندگی

 

 

فعالیت های تکمیلی دانش آموز

خلاصه نویسی و یادداشت برداری دانش آموزان تماشای قطعاتی از بی مهره ها که به کلاس آورده شده است .

ارزشیابی تکوینی معلم

پرسش تعدادی سوال شفاهی از درس جدید رسم جدول ارتباط دهی بی مهره با گروهی که جانور متعلق به آن است بر روی تخته .

ارزشیابی تکوینی دانش آموز

پاسخ به سوالات شفاهی از درس جدید تکمیل جدول ارتباط دهی .

جمع بندی و رفع کمبود برنامه های معلم

جمع بندی نکات و مفاهیم مجزا از هم درس و ارتباط دادن آنها با یکدیگر

جمع بندی و رفع کمبود برنامه های دانش آموز

مرور درس به همراه معلم با یادآوری نکات اصلی درس ـ دقت بیشتر در مطالع فردی و توضیح گروهی برای کارایی بیشتر تیم .

تعیین تکلیف

تکمیل جدول (اطلاعات جمع آوری ) طبقه بندی ص 117 ـ انجام مشاهده ص 118 به سوالات آن (گروهی ) ـ پاسخ به سوالات جمع آوری اطلاعات ص 117

 

 

 

 

 

سوالات آزمونهای کوتاه پاسخ در طرح  T.M.T.D از درس جانوران بی مهره

 بعد از پایان تدریس هر یک از اعضای گروه دیگر خود ، آزمونی کوتاه پاسخ از کل موضوع درس به صورت انفرادی (پاسخ فردی ) به عمل می آوریم .

 

1- فراوان ترین گروه جانوران روی زمین چه جانورانی هستند ؟ بی مهره ها

2- سه ویژگی مهم اسفنج ها چیست ؟ وسیله حرکتی ندارند ، همیشه به یک جا چسبیده اند ، شکل معینی ندارند

3- اسکلت مرجان ها از جنس چیست ؟ آهک

4- در بدن کرم ها چه دستگاههایی وجود دارد؟ دستگاههای گوارش ، عصبی ، تولید مثل و دفع کرم ها وجود دارد

5- سه گروه اصلی نرمتنان را نام ببرید ؟ دوکفه ای ها ، سرپایان ، شکم پایان

6- دو علت فراوانی حشرات را بیان کنید ؟ سرعت زیاد تولید مثل ـ خوردن غذاهای مختلف

7- دو نمونه از جانوران بی مهره از گروه خارتنان را نام ببرید ؟ توتیا ـ ستاره دریایی

8- چهار گروه بزرگ بندپایان را نام ببرید ؟  حشرات ـ سخت پوستان ـ عنکبوتی ها ـ هزارپایان

9- هشت پا و لسیه جزء کدام گروه از بی مهره ها هستند ؟ نرم تنان

10- اسکلت بدن بندپایان چگونه است ؟ اسکلت خارجی وسخت است

11- چند نمونه از کیسه تنان ساکن دریا را نام ببرید ؟ عروس دریایی ، شقایق دریایی ، ئیدر ، مرجان

12- دو ویژگی مهم بدن عنکبوتی ها چیست ؟ عنکبوتی ها همگی بدنی دو قسمتی و هشت پا دارند .

جدول ثبت نمرات در طرح T.M.T.D  و تعیین سطح یادگیری فردی و تیمی با توجه به نمرات فردی هر نفر میزان یادگیری و پیشرفت  فهم خود را از کل موضوع درسی می فهمد و با معدل گیری از جمع نمرات فردی میزان یادگیری و فهم تیمی بدست می آید مشخص می شود با استفاده از جدول کار تیم نقد و بررسی می شود هر چه اختلاف جمع نمرات هر نفر با معدل نمرات فردی گروه کمتر باشد ، مهارتهای تدریس و انتقال مطالب آن تیم بیشتر است .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۶/۱۰/۱۳ساعت 17:17  توسط دانش آموز برتر  | 

طرح درس بر مبناي روش TED

کارایی تیمی   

                                         TED

 مشخصات کلی :

نام کتاب : علوم تجربی

موضوع : جریان الکتریکی

مقطع تحصیلی : سوم راهنمای

هدف کلی :

فراگیران با جریان الکتریکی و عوامل موثر در آن آشنا می شوند .

اهداف رفتاری :

1- حیطه شناختی : 

? قسمتهای اساسی یک قوه پیشقدم (داوطلب را نام ببرد

? اهمیت وجود ولتاژ در مدار را توضیح دهید

? روش اندازه گیری ولتاژ را بیان می کند

? رابطه ولتاژ و شدت جریان را در مدار شرح دهید

? ارتباط مقدار جریان را با مقاوت مدار توضیح دهید

? با کمک معادله قانون اهم مسأله حل می کند .

2- حیطه عاطفی :

? برای ساخت یک قوه پیشقدم (داوطلب) می شود

? با دقت به توضیحات افراد گروه گوش می کند .

? با افراد گروه برای رسیدن به پاسخ صحیح بحث می کند

? به نظرات افراد گروه احترام می گذارد

? تکالیف خود را برای رسیدن به پاسخ صحیح بحث می کند

3- حیطه روانی و حرکتی :

? وسایل مورد نیاز جهت انجام آزمایش را آماده می کند

? وسایل مدار را با مهارت در کنار هم سوار می کند

? با کمک وسایل و مواد ساده یک قوه می سازد

? میز کار آزمایش را تعریف می کند

? آزمایش را با مهارت انجام می دهد

روشهای تدریس :

 

روش تدریس فعال یادگیری از طریق همیاری به روش طرح کارایی تیمی (T.E.D) در این طرح دانش آموزان این کلاس در پنج گروه چهار نفری تقسیم بندی شده اند برای اجرای این روش از درس مذکور آزمونی با سوالات صحیح و غلط به همراه کلید پاسخ نامه تهیه می کنیم (پاسخ های غلط را به دلیل ارائه می کنیم تا باعث تقویت درک و یادگیری            دانش آموزان گردد )  .

وسایل مورد نیاز :

کتاب ـ تخته سیاه ـ آمپر سنج ـ ولت سنج ـ اهم متر ـ سیم های اتصال ـ منبع تغذیه ـ لامپ و سرپیچ .

فعالیت های قبل از درس :

آغاز کلاس با نام خدا ـ سلام و احوال پرسی با دانش آموزان ـ حضور و غیاب ـ دقت در وضع جسمی و روانی دانش آموزان ـ جمع آوری تکالیف جلسه گذشته

 

ارزشیابی تشخیصی :

سوالاتی از درس گذشته ( جلسه قبل ) : درباره چه موادی را رسانا می گویند ؟ الکترون آزاد به چه الکترونی گفته می شود ؟ چرا اجسام رسانا جریان برق را از خود عبور می دهند ؟ مثال هایی برای اجسام رسانا و نارسانا .

سوالاتی درباره موضوع درس جدید ( کار باتری ماشین ـ ساختمان باتری ماشین ـ وسایل اندازه گیری جریان برق ) حرکت در خیابان شلوغ با خیابان خلوت چه تفاوتی دارد ؟ چرا لامپ بعد از مدتی کارکردن داغ می شود ؟ چرا باید در مدار قوه یا منع برق وجود داشته باشد ؟

آزمون سوالات صحیح و غلط در طرح ( T.E.D)  :

مراحل : 1- اجرای آزمون ابتدا به صورت انفرادی  2- سپس اجرای آزمون بصورت گروهی (پاسخ گروهی )

پاسخ های صحیح را با (ص) و پاسخ های غلط را با (غ) یا ضربدر مشخص کنید

ردیف

سوالات  ( مدت فعالیت 5 دقیقه )

ص

غ

1

اختلاف پتانسیل الکتریکی عامل ایجاد جریان الکتریکی در مدار است

P

 

2

وقتی مدار الکتریکی به درستی بسته شده باشد ، جریان الکتریکی در مدار برقرا می شوند .

P

 

3

قوه و باتری مصرف کننده جریان الکتریکی در مدار می باشند

 

P

4

اختلاف پتانسیل الکتریکی را با وسیله ای به نام ولت سنج اندازه    می گیریم .

P

 

5

با افزایش ولتاژ جریان در مدار ، مقدار جریان در مدار کاهش می گیرند

 

P

6

شدت جریان الکتریکی را با یکای ولت اندازه می گیریم

 

P

7

جریانی که از مدار می گذرد همواره بانوعی مقاومت الکتریکی روبرو  می باشد

P

 

8

هر چه مقدار مقاومت الکتریکی مدار کم تر باشد جریان الکتریکی مدار هم کمتر خواهد شد

 

P

9

عامل حرکت الکترون ها در مدار اختلاف پتانسیل دو مدار است

P

 

10

اختلاف پتانسیل پایانه های قوه معمولی 5/1 و باتری اتومبیل 12 ولت   می باشد

P

 

 

 

جدول رتبه بندی تیمی در طرح ( T.E.D) برای تعیین رتبه هر تیم و میزان افزایی تیمی ،با با استفاده از این جدول به تفسیر نمرات انفرادی و نیز نقد کار می پردازیم .    

تیم

الف

ب

ج

د

ه

پایین ترین نمره فردی 

 

 

 

 

 

بالاترین نمره فردی

 

 

 

 

 

معدل نمرات فردی D

 

 

 

 

 

نمره تیمی A

 

 

 

 

 

نمره موثر بودن یادگیری H

 

 

 

 

 

رتبه A  

 

 

 

 

 

      نمره تیمی از معدل نمرات فردی بیشتر است

                برد تیمی        اگر A > D

     تعدا پاسخ های فردی بیشتر از پاسخ های تیمی است  ( نمره فردی بیشتر از نمره تیمی است 

             باخت تیمی          اگر D > A

     پیشرفت ممکن = نمره کل آزمون          

     اگر A>D         هم افزایی مثبت

     اگر A=D         هم فزایی خنثی      

      اگر A<D         هم افزایی منفی

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۶/۱۰/۱۳ساعت 16:16  توسط دانش آموز برتر  |